پورتال

نسخه جدید پورتال سیما خوان ارائه شد

نسخه جدید پورتال سیما خوان ارائه شد

نسخه  جدید با رفع مشکلات نسخه های قبلی، هم اکنون از طریق سایت به نشانی www.pos.simakhan.ir در دسترس نمایندگان است. در نسخه جدید برای افزایش هماهنگی بیشتر امکانات ارتباطی با کارشناس های مستقر در شرکت افزایش یافته و همچنین ...